Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Допомога Україні / Pomoc Ukrajině

Nejčastější dotazy

Bude Liberecký kraj uzavírat smlouvy s osobami, které ubytovaly uprchlíky v soukromých domácnostech?

Ne, ubytování v obydlí fyzické osoby se pro účely tohoto usnesení vlády nepovažuje za dočasné nouzové přístřeší ani nouzové ubytování, tento druh ubytování bude řešen přes úřady práce jako druh sociální pomoci, nikoliv smlouvou s Libereckým krajem – https://www.mpsv.cz/documents/20142/2786931/manual_solidarni_prispevek_A4_CERVEN_2022.pdf

Jak je to u bytů právnických osob?

U bytů ve vlastnictví právnických osob (obce, družstva, obchodní společnosti) dochází od 1. 7. 2022 k zásadní změně, kdy ty byty budou považovány za nouzové ubytování a již zde nebude limit na osobu a měsíc. Vlastníci těchto bytů budou postupně kontaktováni pracovníky kraje a budou s nimi uzavřeny nové smlouvy.

Místní poplatky

v souvislosti s událostmi na Ukrajině mají obce možnost prominout občanům Ukrajiny, kteří z důvodu špatné bezpečnostní situace v jejich zemi přicestovali do České republiky, poplatky zavedené v obcích a městech podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“). Informace pro obecní úřady ve věci prominutí místních poplatků uprchlíkům přicházejícím z Ukrajiny | 2022 | Ministerstvo financí ČR (mfcr.cz)

Máte-li na území své obce nebo města obecně závaznou vyhláškou zaveden místní poplatek ze psů, poplatek z pobytu nebo poplatek za komunální odpad, lze poplatek z moci úřední prominout podle ustanovení § 16b zákona o místních poplatcích všem osobám, jichž se důvod pro prominutí týká. O tomto prominutí musí rozhodnout obecní nebo městský úřad pod který spadá Vaše ubytovací zařízení a kde také získáte další informace jak dále postupovat.  

Jak na vyúčtování?

Ubytovatel vždy nejpozději k 15. dni následujícího kalendářního měsíce zašle objednateli Žádost o úhradu paušální náhrady nákladů za ubytování, spolu s přehledem vygenerovaným ze systému HUMPO. Sjetinu ze systému HUMPO prosím nikdy netiskněte dříve, než první den následujícího měsíce!

Kontaktní mail ve věcech vyúčtování je: majetek@kraj-lbc.cz. Na základě této žádosti objednatel potvrdí plnění dle této Smlouvy či vyzve ubytovatele k doplnění podkladů. Maximální kompenzace za jednu osobu za noc ubytování činí 250 Kč dle nařízení Vlády ČR č. 206/2022 Sb., případně 200 Kč při zajištění nouzového ubytování v zařízení, jehož provozovatelem je územní samosprávný celek nebo jím zřízená nebo založená právnická osoba, nebo při zajištění nouzového ubytování v účelových zařízeních pro ubytování podle § 22 odst. 1 písm. d) zákona o vysokých školách.

V případě, že ubytovatel poskytuje na základě dosavadních smluv i stravování, je oprávněn jej poskytovat i nadále, a to nejdéle do 31. 8. 2022. Kompenzace náhrady za stravování (max 50 Kč/den) je třeba uvést zvlášť, resp. jako samostatnou položku v „Žádosti“. Vzor žádosti a další informace najdete v sekci https://ukrajina.kraj-lbc.cz/informace-pro-ubytovatele/smlouvy.

Jak je to s DPH?

Na základě četných dotazů ubytovatelů ohledně odvádění DPH z poskytnuté kompenzace nákladů za ubytování jsme si vyžádali stanovisko Ministerstva financí ČR. Z tohoto stanoviska ze dne 3. srpna 2O22 (kompletní znění viz níže) plyne, že z hlediska ubytovatele, pronajímatele se postup při uplatňování daně z přidané hodnoty při poskytování ubytování uprchlíkům na základě zákona č. 65/2022 nijak neliší od situace, kdy bylo postupováno dle usnesení vlády České republiky č. 207 ze dne 16. března 2022, a ubytovatel, který je plátce DPH ji bude odvádět i nadále.

Od 1. 7. 2022 došlo k významné změně v tom smyslu, že si již jako Liberecký kraj neobjednáváme službu, ale s ubytovatelem jsme se uzavřeli dohodu o zajištění ubytovacích kapacit v rámci veřejné služby, přičemž stát prostřednictvím krajů garantuje úhradu nákladů za ubytování uprchlíků (úhrada třetí osobou), v předem definované výši a počtu, a toto musí být jednoznačně prokázáno v souladu se zákonem (tj. výpis z HUMPO). Z našeho pohledu tak kraj není objednavatelem či příjemcem poskytnuté služby, tj. ani zdanitelného plnění a nebude vůči kraji vystaven daňový doklad.

Příjemcem poskytované služby (uskutečněného zdanitelného plnění) je ubytovaná osoba a nikoliv kraj. Proto faktura - daňový doklad nemůže být vystavena na kraj, ale navrhujeme pro zjednodušení, aby ubytovatel vystavil např. jeden souhrnný „interní“ daňový doklad za celé období, jehož příjemci budou jednotlivé ubytované osoby uvedené na daňovém dokladu, nebo uvedené v příloze daňového dokladu.  Na daňovém dokladu bude uveden základ daně a daň s dovětkem, že celá výsledná částka byla / bude uhrazena formou dotace k ceně paušální náhradou nákladů od Libereckého kraje dle zákona č. 65/2022 Sb.

Jedná se však jen o náš nezávazný názor, celou problematiku prosím konzultujte se svými účetními či daňovými poradci!

Stanovisko MF DPH Ubytování UprchlíkůStanovisko MF DPH Ubytování Uprchlíků